Nowa funkcja aplikacji Pomocnik WCAG 2.0 - walidator WCAG 2.0, pozwalający przeprowadzić test strony www pod kątem zgodności z WCAG 2.0.

1. Aplikacja Pomocnik WCAG 2.0 jest praktycznym narzędziem ułatwiającym prowadzenie i kontrolę audytu stron WWW, aplikacji wyprowadzających kod wynikowy zgodny z technologią HTML publikowanych w przestrzeni WWW i systemów teleinformatycznych wyprowadzających kod wynikowy zgodny z technologią HTML dostępnych w Internecie, pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji WCAG 2.0. Aplikacja zapewnia ponad 180 zautomatyzowanych testów i analiz pod kątem zgodności strony WWW ze specyfikacją WCAG 2.1.

1a. Aplikacja Pomocnik WCAG 2.0 jest przeznaczona do analizy stron WWW i aplikacji internetowych opublikowanych w języku polskim (PL).

1b. Z racji swojego charakteru, aplikacja Pomocnik WCAG 2.0 jest kierowana przede wszystkim do webmasterów i osób odpowiedzialnych w jednostkach administracyjnych i publicznych za wdrożenie „Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych” z dnia 4 kwietnia 2019 r., w szczególności w zakresie dostosowania stron WWW, aplikacji i systemów informatycznych do specyfikacji WCAG 2.0.

1c. Wskazania aplikacji Pomocnik WCAG 2.0 w żadnym wypadku nie mogą być traktowane jako ekwiwalent przeprowadzenia audytu dostępności strony WWW, czy aplikacji mobilnej lub internetowej, wymaganego „Ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych” – wskazania aplikacji należy traktować jedynie orientacyjnie, jako pomoc przy planowaniu obszarów audytu, mając jednocześnie na uwadze, że audyt dostępności strony WWW lub aplikacji mobilnej obowiązkowo wymaga współpracy z osobami niepełnoprawnymi podczas jego przeprowadzania.

2. Producentem i wydawcą aplikacji jest Entera Studio, Ul. Wilanowska 4/16 , 80-809 Gdańsk, zwanym dalej Wydawcą.

3. Aplikacja jest częścią projektu Wydawcy mającego na celu produkcję serii bezpłatnych aplikacji użytecznych społecznie. Do jej działania nie jest wymagana instalacja pozostałych aplikacji z serii. Aplikacja samodzielnie pozostaje w pełni funkcjonalnym oprogramowaniem dla użytkownika końcowego.

4. Aplikacja jest udostępniana użytkownikom za pomocą platformy dystrybucji oprogramowania dla systemu Android – Google Play – prowadzonym przez Google Inc. z siedzibą 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View California 94043, USA i podlega regulaminowi tej platformy dostępnemu pod adresem:
https://play.google.com/intl/pl_pl/about/play-terms.html

5. Aplikacja nie zbiera, nie udostępnia i nie przesyła żadnych danych użytkowników za pośrednictwem sieci Internet na żadne serwery zależne lub znane wydawcy. Wydawca nie ma dostępu do danych użytkownika i nie ma możliwości udostępniania ich podmiotom lub osobom trzecim. Wydawca nie wbudował w aplikację mechanizmów umożliwiających zbieranie, podgląd, kontrolę, przesyłanie, czy udostępnianie danych użytkowników. W założeniach Wydawcy i wedle jego najlepszej wiedzy wszystkie dane wprowadzane przez użytkownika w aplikacji pozostają prywatne, zapisywane są wyłącznie na urządzeniu użytkownika i pozostają do wyłącznej dyspozycji użytkownika.

6. Wyjątek od zasad opisanych w p. 4 może stanowić sytuacja, gdy producent systemu operacyjnego Android, na który udostępniana jest aplikacja, firma Google Inc., bez porozumienia z Wydawcą wprowadzi mechanizmy umożliwiające firmie Google Inc. zbieranie, podgląd, kontrolę, przesyłanie, czy udostępnianie danych użytkowników z poziomu systemu operacyjnego Android, którym to mechanizmom, jako program zależny od systemu operacyjnego, aplikacja będzie podlegać. Firma Google Inc. jest podmiotem całkowicie niezależnym od Wydawcy, nie ma obowiązku konsultować z Wydawcą podejmowanych decyzji, zaś Wydawca nie ma żadnego wpływu na decyzje Google Inc., a co za tym idzie na mechanizmy programistyczne wprowadzane na poziomie systemu operacyjnego Android, od którego zależna jest aplikacja Wydawcy.