Polityka prywatności aplikacji mobilnej Dan & Matt

Dla użytkowników z Polski

Polityka prywatności aplikacji mobilnej Dan & Matt

1. Aplikacja Dan & Matt to aplikacja będąca grą przeznaczoną na telefony i tablety z systemem Android 5.0 i nowsze.

2. Producentem i wydawcą aplikacji jest Entera Studio, Ul. Wilanowska 4/16 , 80-809 Gdańsk, zwanym dalej Wydawcą.

3. Aplikacja jest projektem demonstracyjnym Wydawcy mającym na celu prezentację możliwości programistycznych Entera Studio. Niemniej jednak pozostaje w pełni funkcjonalnym oprogramowaniem dla użytkownika końcowego.

4. Aplikacja jest udostępniana użytkownikom za pomocą platformy dystrybucji oprogramowania dla systemu Android – Google Play – prowadzonym przez Google Inc. z siedzibą 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View California 94043, USA i podlega regulaminowi tej platformy dostępnemu pod adresem:
https://play.google.com/intl/pl_pl/about/play-terms.html

5. Aplikacja nie zbiera, nie udostępnia i nie przesyła żadnych danych użytkowników za pośrednictwem sieci Internet na żadne serwery zależne lub znane wydawcy. Wydawca nie ma dostępu do danych użytkownika i nie ma możliwości udostępniania ich podmiotom lub osobom trzecim. Wydawca nie wbudował w aplikację mechanizmów umożliwiających zbieranie, podgląd, kontrolę, przesyłanie, czy udostępnianie danych użytkowników. W założeniach Wydawcy i wedle jego najlepszej wiedzy wszystkie dane wprowadzane przez użytkownika w aplikacji pozostają prywatne, zapisywane są wyłącznie na urządzeniu użytkownika i pozostają do wyłącznej dyspozycji użytkownika.

6. Wyjątek od zasad opisanych w p. 4 może stanowić sytuacja, gdy producent systemu operacyjnego Android, na który udostępniana jest aplikacja, firma Google Inc., bez porozumienia z Wydawcą wprowadzi mechanizmy umożliwiające firmie Google Inc. zbieranie, podgląd, kontrolę, przesyłanie, czy udostępnianie danych użytkowników z poziomu systemu operacyjnego Android, którym to mechanizmom, jako program zależny od systemu operacyjnego, aplikacja będzie podlegać. Firma Google Inc. jest podmiotem całkowicie niezależnym od Wydawcy, nie ma obowiązku konsultować z Wydawcą podejmowanych decyzji, zaś Wydawca nie ma żadnego wpływu na decyzje Google Inc., a co za tym idzie na mechanizmy programistyczne wprowadzane na poziomie systemu operacyjnego Android, od którego zależna jest aplikacja Wydawcy.

 

For english users

Privacy Policy of the mobile application Dan & Matt

1. Application Dan & Matt is an mobile game designed for phones and tablets with Android 5.0 and later.

2. The producer and publisher of the application is Entera Studio, Ul. Wilanowska 4/16, 80-809 Gdańsk, hereinafter referred to as the Publisher.

3. The application is a demonstration project of Publisher designed to present programming skills of the Entera Studio. It nevertheless remains a full-featured software for the end user.

4. The application is made available to users via a distribution platform software for Android – Google Play – led by Google Inc. based 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA, and is subject to this platform Terms and Regulations available at:
https://play.google.com/intl/pl_pl/about/play-terms.html

5. The application does not collect, share, and does not transmit any user data via the Internet to any servers subsidiary or known by Publisher. Publisher does not have access to user data and can not be made available to entities or third parties. Publisher does not has integrated the application mechanisms for collecting, viewing, control, transfer, or sharing user data. The assumptions Publishers and the best of its knowledge, all the data entered by the user in the application remain private, are stored only on the user’s device and are for the exclusive use of the user.

6. An exception to the rules described in pp. 4 may be a situation where the manufacturer of the operating system Android, which is available to application, Google Inc., without an agreement with the Publisher will introduce mechanisms to permit Google Inc. collection, viewing, control, transfer, or sharing user data with the operating system Android, which mechanisms, as the program depending on the operating system, the application will be. Google Inc. is a wholly owned independent from Publisher, has no obligation to consult decisions with Publisher, and the Publisher has no influence on the decisions of Google Inc., and hence on the programming mechanisms introduced at the level of the Android operating system, on which depends the application Publishers.